top of page

Algemene voorwaarden

 Algemeen voorwaarden MV Juridisch Advies 

 

 

Versie geldig van 01.01.2020

 

 

Artikel 1: Definities

 

1.1. "Opdrachtnemer" is besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutaire naam Marek Vastgoed Investment B.V. geregistreerd bij Kamer van Koophandel 68817924 bestaande handelsnamen Marek Vastgoed Investment B.V. en  MV Juridisch Advies nader te noemen "MV Juridisch Advies".

1.2. "Opdrachtgever" is de (rechts) persoon die een overeenkomst van opdracht aangaat met MV Juridisch Advies en hiertoe bevoegd is.

Artikel 2: Toepassing

 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten alle daarmee verband houdende werkzaamheden die verricht zijn in het kader van juridisch werkzaamheden en losse opdrachten, alsmede informatieverstrekking al dan niet per elektronisch communicatiemiddel. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

2.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, in welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en MV Juridisch Advies.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door MV Juridisch Advies zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.

2.4. MV Juridisch Advies behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Verplichtingen van MV Juridisch Advies

 

3.1. MV Juridisch Advies zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van de overeenkomsten met MV Juridisch Advies, alsmede persoonlijk en met privévermogen instaan voor nakoming van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst. 

4.2. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. MV Juridisch Advies is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.

 

4.3 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking aan MV Juridisch Advies zijn gesteld of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens MV Juridisch Advies voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van MV Juridisch Advies leiden. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan MV Juridisch Advies te vergoeden. 

 

Artikel 5: Afwijkende bepalingen 

 

5.1 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. In het geval dat MV Juridisch Advies een of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 6: Opdracht

6.1. De opdrachtgever stemt ermee in dat MV Juridisch Advies de overeenkomst eventueel ook mag onder de verantwoordelijkheid van derden laten uitvoeren. 

6.2. Alle opdrachten worden in eerste instantie aanvaard en uitgevoerd door MV Juridisch Advies, indien wordt beoogd dat een opdracht door een bepaalde derden zal moeten worden uitgevoerd zal opdrachtgever met die derden overeenkomst van opdracht aangaan. 

6.3. MV Juridisch Advies is te allen tijde bevoegd een opdracht zonder opgaaf van redenen weigeren of beëindigen zonder dat zijn enige schadevergoeding of schadelosstelling aan opdrachtgever moet betalen. 

6.4. MV Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van of gebrek, of onduidelijkheden, in de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. 

 

6.5. Opdrachtgever machtigt MV Juridisch Advies om in opdrachtgevers naam alle benodigde gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar haar inzicht nodig zijn. Hieronder vallen, maar zijn daartoe niet beperkt, het schriftelijk, telefonisch, per sms, e-mail en persoonlijk benaderen van tegenpartij, het in rekening brengen van rente en kosten aan tegenpartij, het ontvangen van gelden voor de opdrachtgever, het treffen van naar gelang van de specifieke omstandigheden van de zaak redelijke betalingsregeling, het inschakelen van derden. De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 

6.6 Opdrachtgever na verstrekken van een opdracht bepaald zelf op welke wijze de werkzaamheden door MV Juridisch Advies worden uitgevoerd, een aanvaarde opdracht door MV Juridisch Advies leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot resultaatverplichting.  

 

6.7 Als Opdrachtgever aan MV Juridisch Advies gegevens verstrekt, mag MV Juridisch Advies   ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn werkzaamheden hierop baseren.

 

Artikel 7: Vergoeding en onkosten 

 

7.1 Opdrachtgever is terzake van de door MV Juridisch Advies verrichte werkzaamheden het overeengekomen honorarium op uurbasis ten hoogte van € 140 excl. 21 % btw per gewerkte uur verschuldigd, vermeerderd met 6% kantoorkosten en BTW, exclusief reis-en verblijfkosten, exclusief verschotten, alsmede kosten van de door MV Juridisch Advies eventueel ingeschakelde derden. 

 

7.2 MV Juridisch Advies is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag ten hoogte van € 50 % toe te passen. 

 

7.3 Honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van bestede tijd die vervolgens door MV Juridisch Advies wordt verwerkt in een declaratie. 

 

7.4 MV Juridisch Advies is gerechtigd op elke moment opdrachtgever verzoeken om ten behoefde van de uitoefening van de opdracht voorschoot te betalen.

 

7.5 Onder verschotten wordt verstaande, kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, kamer van koophandel, e.d.), toekomstige uren van gemachtigde van MV Juridisch Advies, alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten. 

 

Artikel 8: Declaraties, betaling

 

8.1 MV Juridisch Advies is gerechtigd maandelijks of wekelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de voorschotten aan de opdrachtgever te declareren. 

 

8.2 Na elke opgestelde declaratie wordt door de MV Juridisch Advies factuur opgesteld, de vervaltermijn van elke declaratie of factuur is 7 dagen na verzending. 

 

8.3 Betaling van factuur dient door opdrachtgever plaats te vinden zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening. 

 

8.4 Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van  MV Juridisch Advies, ingaande de 31e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. 

 

8.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, wordt hij geacht tevens de buitengerechtelijke kosten te betalen. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 6:96, lid 4 Burgerlijke Wetboek. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.  

 

Artikel 9: Contractduur 

 

9.1 Deze overeenkomst van opdracht is voor onbepaalde tijd aangegaan. 

 

9.2 Opdrachtgever is gerechtigd om de overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen, de opzegging dient geschieden met in achtneming van schriftelijk één maand opzegtermijn. 

 

9.3 MV Juridisch Advies die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst terstond opzeggen wegens gewichtige redenen. MV Juridisch Advies is alsdan geen schadevergoeding of schadelosstelling aan opdrachtgever verschuldigd. 

 

9.4 MV Juridisch Advies mag de overeenkomst van opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 

A.Opdrachtgever overschrijdt de betalingstermijn;

B.Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling; 

C.Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontboden of geliquideerd; 

D.Tussen opdrachtgever en MV Juridisch Advies ontstaat een geschil van inzicht op de zaak; 

E.MV Juridisch Advies ziet geen kans van slagen in de zaak; 

F.Er is sprake van een andere omstandigheden waardoor MV Juridisch Advies niet langer de werkzaamheden voor opdrachtgever kan voortzetten. 

 

Artikel 10: Wijziging opdracht  

 

10.1 MV Juridisch Advies is gerechtigd om het overeengekomen uurtarief ten alle tijde te verhogen. Opdrachtgever aanvaard de eventueel wijziging van MV Juridisch Advies. 

 

Artikel 11: Geheimhoudingsplicht en communicatie 

 

11.1 Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomst(en) van opdracht, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van MV Juridisch Advies niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien. Deze verplichting geldt gedurende de tijd dat de overeenkomst van opdracht van kracht is alsmede vijf jaar na schriftelijk ontbinding daarvan. 

 

11.2 Het is aan opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht dan wel na einde daarvan, negatief uitlatingen over MV Juridisch Advies openbaar maken of uitlatingen die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor de goede naam van MV Juridisch Advies. 

 

11.3 Opdrachtgever (inclusief individuele bestuurders) zullen na beëindiging van deze overeenkomst geen mededelingen aan derden doen omtrent de onderhandelingen over, het sluiten en de inhoud van deze overeenkomst, en zullen noch de overeenkomst noch documenten verband houdende met deze overeenkomst, in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking stellen.

 

11.4 Beide partijen zullen na einde van deze overeenkomst tegenover derden geen uitlatingen doen die verder gaan dan de enkele opmerking dat partijen in goed onderling overleg uit elkaar gegaan zijn. 

 

11.5 Partijen zullen zich onthouden na einde van deze overeenkomst van het doen van uitlatingen en/of mededelingen, die op enigerlei wijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor (de goede naam van) de andere partij, waarmee in dit verband naast MVI tevens gedoeld wordt op de aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij haar werkzame personen.


 

11.6 Bij schending van één van de bepalingen in deze artikel door een van der partijen [ongeacht of de overtreding aan hem kan worden toegerekend] een direct opeisbare boete verbeurd van € 1.000 per overtreding en € 100 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, [onverminderd de overige rechten van de ander partij waaronder het recht van om volledige vergoeding te vragen van de geleden schade].

 

Artikel 12: gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 

12.1 Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit overige bepalingen in deze overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van deze overeenkomst op dat punt voor ogen hadden. 

 

Artikel 13: Algemeen bepalingen

 

13.1 MV Juridisch Advies hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

 

13.4 Als MV Juridisch Advies zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag MV Juridisch Advies het nagekomen deel factureren.

 

13.5 Op deze overeenkomst van opdracht is Nederlandse recht en wetgeving van toepassing, alle geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank. 

bottom of page