top of page

Regulamin

 Ogólne warunki handlowe MV Porada prawna 

 

 

Wersja ważna od 01.01.2020

 

 

Artykuł 1: Definicje

 

1.1. „Wykonawca” jest spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną nazwą Marek Vastgoed Investment B.V. zarejestrowany w Izbie Handlowej 68817924 istniejące nazwy handlowe Marek Vastgoed Investment B.V. oraz  MV Juridisch Advies zwane dalej „MV Juridisch Advies”.

1.2. „Klient” to osoba (prawna), która zawiera umowę o świadczenie usług z MV Juridisch Advies i jest do tego upoważniona.

Artykuł 2: Wniosek

 

2.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, wycen, umów i wszelkich czynności z nimi związanych, dokonywanych w ramach czynności prawnych i indywidualnych zadań, a także przekazywania informacji, zarówno za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i innych. Obowiązują one również w przypadku zadań dodatkowych i uzupełniających.

2.2. Ogólne warunki handlowe klienta, niezależnie od nazwy, nie mają zastosowania do umów pomiędzy klientem a MV Juridisch Advies.

2.3. Odstępstwa od tych warunków obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane na piśmie przez MV Juridisch Advies. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi warunkami a warunkami, które zostały inaczej uzgodnione na piśmie, pierwszeństwo będzie miało to, co zostało inaczej uzgodnione na piśmie.

2.4. MV Juridisch Advies zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogólnych warunkach handlowych.

Artykuł 3: Obowiązki MV Juridisch Advies

 

3.1. MV Juridisch Advies dołoży należytej staranności przy wykonywaniu zlecenia i w miarę swoich możliwości uwzględni interesy Klienta.

Artykuł 4: Obowiązki klienta

4.1. Klient oświadcza, że jest upoważniony do zawierania umów z MV Juridisch Advies, a także do osobistego i prywatnego gwarantowania wywiązania się z zobowiązań płatniczych wynikających z umowy. 

4.2. Klient ma obowiązek w miarę możliwości współpracować przy realizacji zlecenia, przy czym zawsze w odpowiednim czasie przekaże wszelkie przydatne i niezbędne informacje oraz zagwarantuje prawidłowość tych informacji. MV Juridisch Advies nie ma obowiązku sprawdzania prawidłowości podanych informacji.

 

4.3 Jeżeli informacje niezbędne do wykonania zlecenia nie zostały udostępnione MV Juridisch Advies, w terminie lub niezgodnie z umowami, lub jeżeli Klient w inny sposób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec MV Juridisch Advies , może to skutkować zawieszeniem prowadzenia w celu wywiązania się z obowiązków MV Juridisch Advies. Klient jest bez dalszych ceregieli zobowiązany do zwrotu MV Juridisch Advies dodatkowych kosztów, które w związku z tym musi ponieść. 

 

Artykuł 5: Przepisy odmienne 

 

5.1 Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają uzgodnienia na piśmie. Z takich odstępstw nie można dochodzić żadnych praw w odniesieniu do później nawiązanych stosunków prawnych. Jeżeli w danym okresie firma MV Juridisch Advies nie skorzystała lub nie w pełni skorzystała z jednego lub większej liczby praw wynikających z niniejszych warunków, klient nie może czerpać z tego żadnych praw w przyszłości.

 

Artykuł 6: Cesja

6.1. Klient zgadza się, że MV Juridisch Advies może zlecić wykonanie umowy również na odpowiedzialność osób trzecich. 

6.2. Wszystkie cesje są początkowo akceptowane i wykonywane przez MV Juridisch Advies, jeśli zakłada się, że cesja będzie musiała zostać wykonana przez konkretną osobę trzecią, klient zawrze umowę cesji z tymi stronami trzecimi. 

6.3. MV Juridisch Advies ma w każdej chwili prawo odmówić lub zakończyć zlecenie bez podania przyczyny i bez konieczności płacenia klientowi jakiegokolwiek odszkodowania lub odszkodowania. 

6.4. MV Juridisch Advies nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości, wady lub niejasności w danych dostarczonych przez klienta. 

 

6,5. Klient upoważnia MV Juridisch Advies do dokonywania w jego imieniu wszelkich niezbędnych czynności sądowych i pozasądowych, jakie uzna za konieczne. Obejmuje to między innymi zwracanie się do kontrahenta w formie pisemnej, telefonicznej, SMS-owej, e-mailowej i osobistej, naliczanie kontrahentowi odsetek i kosztów, otrzymywanie środków dla klienta, informowanie o szczególnych okolicznościach sprawy, uzasadnioną płatność układ, zaangażowanie osób trzecich. Prace będą zawsze odbywać się na koszt i ryzyko klienta. 

 

6.6 Po zleceniu zlecenia klient sam określa sposób wykonania pracy przez MV Juridisch Advies.Przyjęte zlecenie przez MV Juridisch Advies pociąga za sobą obowiązek wysiłku, a nie obowiązek wyniku.  

 

6.7 Jeżeli Klient przekaże dane MV Juridisch Advies, MV Juridisch Advies może   przyjąć, że są one prawidłowe i będzie na nich opierał swoją pracę.

 

Artykuł 7: Odszkodowania i wydatki 

 

7.1 Za pracę wykonaną przez MV Juridisch Advies klient jest zobowiązany zapłacić uzgodnioną stawkę godzinową w wysokości 140 € bez 21% VAT za przepracowaną godzinę plus 6% kosztów biura i VAT, bez kosztów podróży i zakwaterowania, bez wypłat, a także jako koszty stron trzecich zaangażowanych przez MV Juridisch Advies. 

 

7.2 MV Juridisch Advies ma prawo naliczyć dopłatę w wysokości 50% uzgodnionej stawki godzinowej w przypadku pilnych prac. 

 

7.3 Opłata godzinowa ustalana jest na podstawie poświęconego czasu, który następnie jest uwzględniany przez MV Juridisch Advies na fakturze. 

 

7.4 MV Juridisch Advies ma prawo w każdej chwili zażądać od Klienta wpłaty zaliczki na poczet wykonania zlecenia.

 

7.5 Przez wydatki rozumie się koszty pracy osób trzecich (takich jak komornicy, agencje informacyjne), koszty wypisów (rejestr stanu cywilnego, księga wiejska, izba handlowa itp.), przyszłe godziny pracy upoważnionego przedstawiciela MV Juridisch Porady, a także, w przypadku postępowania, opłaty sądowe pobierane przez sąd. 

 

Artykuł 8: Deklaracje, płatność

 

8.1 MV Juridisch Advies ma prawo wystawiać klientowi miesięczne lub tygodniowe faktury za pracę wykonaną w okresie poprzedzającym oraz zaliczki. 

 

8.2 Po wystawieniu każdej faktury MV Juridisch Advies wystawi fakturę, a data ważności każdej faktury lub faktury wynosi 7 dni od wysłania. 

 

8.3 Klient musi dokonać płatności faktury bez potrąceń, rabatów, zawieszenia lub potrąceń. 

 

8.4 Jeżeli klient nie zapłaci faktury w wymaganym terminie, z mocy prawa popadnie w zwłokę i bez uszczerbku dla dalszych praw  MV Juridisch Advies, będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę na podstawie art. 6: 119 holenderskiego kodeksu cywilnego z 31 dnia lub, jeśli ma to zastosowanie, artykuł 6:119a Kodeksu cywilnego. 

 

8.5 Jeżeli klient nie wywiąże się ze zobowiązań, oczekuje się od niego pokrycia kosztów pozasądowych. Jeżeli klientem jest osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu ani działalności gospodarczej, koszty pozasądowe ustalane są zgodnie z art. 6:96 ust. 4 holenderskiego kodeksu cywilnego. Jeżeli klient działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej, należne są faktycznie poniesione koszty pozasądowe, które wynoszą minimum 15% żądanej kwoty.  

 

Artykuł 9: Czas trwania umowy 

 

9.1 Niniejsza umowa cesji została zawarta na czas nieokreślony. 

 

9.2 Klient ma prawo przedterminowo rozwiązać umowę cesji, przy czym wypowiedzenie musi nastąpić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

9.3 MV Juridisch Advies, która z uzasadnionych powodów nie jest przygotowana do wykonania zlecenia zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, może, jeżeli Klient mimo wszystko zastosuje się do tych instrukcji, ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z ważnych powodów. W takim przypadku MV Juridisch Advies nie jest winna klientowi żadnego odszkodowania ani odszkodowania. 

 

9.4 MV Juridisch Advies może rozwiązać umowę cesji ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności żądania odszkodowania lub odszkodowania) w jednym z następujących przypadków:

 

A. Klient przekracza termin płatności;

B. Klient jest w stanie upadłości lub zawieszenia płatności; 

C. Klient (spółka) zostaje wezwany lub zlikwidowany; 

D. Powstaje spór pomiędzy klientem a MV Juridisch Advies; 

E.MV Juridisch Advies nie widzi szans na sukces w tej sprawie; 

F. Zaistnieją inne okoliczności, w wyniku których MV Juridisch Advies nie może już kontynuować pracy na rzecz Klienta. 

 

Artykuł 10: Zmiana przypisania  

 

10.1 MV Juridisch Advies ma prawo w każdej chwili podwyższyć uzgodnioną stawkę godzinową. Klient akceptuje wszelkie zmiany w MV Juridisch Advies. 

 

Artykuł 11: Poufność i komunikacja 

 

11.1 Klient nie będzie ujawniał treści umów cesji, potwierdzeń zamówień, wycen, raportów, porad ani innych pisemnych lub w inny sposób pisemnych wyrażeń MV Juridisch Advies i zapewni, że osoby trzecie nie zobaczą ich treści. Obowiązek ten obowiązuje przez czas obowiązywania umowy cesji, a także pięć lat po jej pisemnym rozwiązaniu. 

 

11.2 W trakcie obowiązywania umowy cesji lub po jej zakończeniu zabrania się Zleceniodawcy publikowania negatywnych wypowiedzi na temat MV Juridisch Advies lub wypowiedzi, które w jakikolwiek sposób godzą lub mogą szkodzić dobremu imieniu MV Juridisch Advies.  ;

 

11.3 Po rozwiązaniu niniejszej umowy klient (w tym poszczególni dyrektorzy) nie będzie składał osobom trzecim żadnych oświadczeń dotyczących negocjacji, zawarcia i treści niniejszej umowy oraz nie będzie w żaden sposób zmieniać umowy ani dokumentów związanych z tą umową jakiejkolwiek formie. udostępniać osobom trzecim.

 

11.4 Po zakończeniu niniejszej umowy obie strony nie będą składać osobom trzecim żadnych oświadczeń wykraczających poza zwykłą uwagę, że strony rozeszły się w wyniku dobrych wzajemnych konsultacji. 

 

11.5 Po zakończeniu niniejszej umowy strony będą powstrzymywać się od składania oświadczeń i/lub ogłoszeń, które są lub mogłyby w jakikolwiek sposób szkodzić (dobremu imieniu) drugiej strony, co w tym kontekście odnosi się także do MVI, oprócz MVI, spółki z nim powiązane i/lub osoby przez niego zatrudnione.

 

11.6 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego artykułu przez którąkolwiek ze stron [niezależnie od tego, czy naruszenie można przypisać tej stronie] natychmiast należna i płatna grzywna w wysokości 1000 EUR za każde naruszenie i 100 EUR za każdy dzień kontynuowania naruszenia , bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia o naruszeniu prawa, [bez uszczerbku dla innych praw drugiej strony, w tym prawa do żądania pełnego odszkodowania za poniesioną szkodę].

 

Artykuł 12: Konsekwencje nieważności lub możliwości unieważnienia 

 

12.1 Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy stanie się nieważna lub podlega unieważnieniu, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej umowy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub podlegające unieważnieniu zostanie zastąpione postanowieniem najbardziej zbliżonym do tego, co strony miały na myśli przy zawieraniu niniejszej umowy. 

 

Artykuł 13: Postanowienia ogólne

 

13.1 MV Juridisch Advies nie musi wypełniać swoich obowiązków w przypadku działania siły wyższej.

 

13.4 Jeżeli MV Juridisch Advies częściowo wypełniła swoje zobowiązania, a wypełniona część ma niezależną wartość, MV Juridisch Advies może wystawić fakturę za wypełnioną część.

 

13.5 Niniejsza umowa cesji podlega prawu i ustawodawstwu holenderskiemu, wszelkie spory można wnosić wyłącznie do sądu holenderskiego. 

bottom of page